Realizacja programu europejskiego Erasmus+ Realizacja programu europejskiego Erasmus+ Realizacja programu europejskiego Erasmus+

Realizacja programu europejskiego Erasmus+

Nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji”

w ramach nowego programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Nawiązano współpracę z czterema szkołami europejskimi: włoską szkołą w Loreto, hiszpańską szkołą w Vigo, angielską szkołą w Bournemouth i fińską w Tampere. W ciągu ostatnich dwóch lat grupa nauczycieli naszej szkoły przygotowała program i zorganizowała z własnych środków pobyt zaproszonych nauczycieli z Włoch i Hiszpanii oraz dyrektora szkoły angielskiej, celem przedstawienia naszej placówki, miasta, regionu, i określenia dalszej współpracy. Wynikiem tych spotkań było zorganizowanie wymian uczniowskich z partnerem włoskim

i hiszpańskim.

Ustalenie współpracy odnośnie wymian uczniowskich ze szkołą brytyjską nastąpi w trakcie najbliższego wyjazdu dwóch nauczycieli do Anglii w styczniu 2015 r., a ze szkołą fińską w roku 2016. Kontynuowanie wymian uczniowskich z hiszpańskim partnerem zostanie przedyskutowane w trakcie mobilności nauczycieli naszej szkoły w Vigo w marcu 2015 r. Każdy z powyżej wymienionych wyjazdów z udziałem uczniów naszej szkoły finansowany był dotychczas indywidualnie przez każdego z uczestników, a realizacja programu i pobytu zaproszonych nauczycieli z Włoch i Hiszpanii oraz dyrektora szkoły angielskiej w naszej szkole finansowany był przez grupę nauczycieli z własnych środków.

W nowym projekcie, którego realizacja rozpoczęła się w dniu

1 października 2014 r. priorytetem było określenie z partnerami zadań i założeń, które moglibyśmy realizować celem podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz udziałem w projekcie europejskim jak największej liczby nauczycieli.

Wniosek projektu opracowano w oparciu o Europejski Plan Rozwoju naszej placówki i ofertę szkół partnerskich. Dotyczył on mobilności szkolnej kadry edukacyjnej i został zaakceptowany przez Narodową Agencję, która przyznała środki na finansowanie zaplanowanych zadań . W związku z tym 12 nauczycieli naszej szkoły, uczących różnych przedmiotów, będzie uczestniczyło w latach 2014-16 w mobilnościach

w szkołach partnerskich wymienionych powyżej.

Prace nad pozyskaniem funduszy w pierwszej kolejności dla mobilności kadry nauczycielskiej uzasadnia się następująco: po pierwsze nowy program stwarza szansę dla większej liczby nauczycieli niż to było możliwe wcześniej na udział w szkoleniach, seminariach i praktykach za granicą, co przyczyni się do wprowadzenia wymiaru europejskiego

w placówce nie tylko na lekcjach języka obcego, ale również i na innych przedmiotach. Nabytą wiedzę i doświadczenia nauczyciele wykorzystają w swojej pracy dydaktycznej oraz wychowawczej. Projekt przewiduje wdrożenie nowych metod i rozwiązań zarówno

w nauczaniu poszczególnych przedmiotów , jak i organizacji pracy szkoły i działań profilaktyczno-wychowawczych.

Po drugie w ciągu ostatnich trzech lat współpraca z zagranicą skupiała się na organizowaniu wymian uczniowskich do Włoch

i Hiszpanii, nie uwzględniając wyjazdów grupy nauczycieli różnych przedmiotów na szkolenia zagraniczne.

Po trzecie program Erasmus+ jest nowym programem,

a doświadczenie w zakresie współpracy z zagranicą w ciągu ostatnich lat nauczyło nas, że należy najpierw szczegółowo przygotować grunt pod wymiany uczniowskie, zwłaszcza, że chodzi tu o wyjazd dzieci, a nie młodzieży i, że są to miejsca odległe jak np. hiszpańskie Vigo lub nowe dla nas jak np. szkoły w Anglii i Finlandii. Dlatego po odbyciu mobilności nauczycielskich, przygotowaniu strategii dalszej współpracy z partnerami i zakończeniu rozpoczętego projektu, będziemy skupiać się nad wersją programu Erasmus, angażującą w mobilności zagranicznej również uczniów naszej placówki.

W związku z udziałem w wyjazdach zagranicznych większej ilości nauczycieli naszej szkoły niż dotychczas, wnioskodawcy i koordynatorzy projektu starali się uwzględniać czas pobytu nauczycieli za granicą

w trakcie dni wolnych od nauki w Polsce. Po przeliczeniu godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej danego przedmiotu w cyklu trzyletnim nie stwierdza się braków i uchybień

w realizacji podstawy programowej. W przypadku, gdy jednak pojawią się braki w realizacji godzin podstawy programowej nauczyciele – uczestnicy wyjazdów – zobligują się do stopniowego nadrobienia zaległości w danym roku szkolnym.

Zadania realizowane w ramach projektu i finansowane z jego budżetu to nie tylko zagraniczne szkolenia kadry, ale także wiele innych mających na celu dostosowanie funkcjonowania placówki do potrzeb uczniów i rodziców. Jednym z priorytetów programów europejskich jest szeroki zasięg upowszechniania ich produktów oraz wpływu nie tylko na instytucję bezpośrednio realizującą projekt, ale na całe środowisko. Beneficjenci programu są zobowiązani do dzielenia się nabytym doświadczeniem i dobrymi praktykami, jak również informacjami o sposobach pozyskiwania środków unijnych. Dlatego też nasza szkoła postanowiła przeznaczyć część dofinansowania na modernizację strony internetowej i uruchomienie platformy edukacyjnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Mamy nadzieję, iż w obecnych czasach, gdy Internet jest podstawowym narzędziem komunikacji i udostępniania informacji będą to narzędzia, które wpłyną na poprawę współpracy naszej społeczności. Platforma edukacyjna jako innowacja w naszej szkole będzie źródłem i magazynem wspólnie wypracowanych przez nauczycieli materiałów, a dla rodziców i uczniów możliwością aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i bycia w stałym kontakcie z gronem pedagogicznym. Również Rada Rodziców będzie miała swoją zakładkę na stronie internetowej szkoły. Wszyscy zainteresowani mają możliwość uczestniczenia w szkoleniu, dotyczącym obsługi nowych narzędzi finansowanym ze środków projektu.

Grupa 13 nauczycieli naszej szkoły odbywa kurs języka hiszpańskiego, który ma na celu przygotowanie ich do wizyty w szkole hiszpańskiej. Uczestnicy kursu opanują podstawowe zwroty tego języka oraz poznają zagadnienia geograficzno-kulturowe tego kraju. Mimo, iż wyjazd dotyczy mniejszej grupy, środki finansowe projektu oraz negocjacje ze szkołą językową pozwoliły na dostępność szkolenia innym zainteresowanym nauczycielom.

Dzięki projektowi nasza szkoła wzbogaci także swoją bazę sprzętu o kolejnego laptopa, drukarkę, tablet, odtwarzacze CD i inne materiały potrzebne do realizacji i promowania zadań opisanych w Europejskim Planie Rozwoju placówki.

Nauczyciele języka angielskiego w dniach 25.01- 07.02 odbędą dwutygodniową praktykę, tzw. job shadowing polegającą na byciu nauczycielem – asystentem w brytyjskiej szkole w Bournemouth. Jest to wyróżnienie i szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych w szkole, która szczyci się wieloma osiągnięciami w sferze nauczania

i wychowania.

Kolejna grupa 9 nauczycieli wyjedzie w dn. 22 – 30.03.2015 r. do szkoły w hiszpańskim Vigo, która zaoferowała nam możliwość obserwacji ich pracy. Obie szkoły deklarują chęć kontynuowania współpracy w kolejnym projekcie, który będzie napisany z myślą o wymianach uczniowskich.