Klauzule RODO

 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, 42-200 Częstochowa ul. Wręczycka 111/115.  Kontakt  poprzez adres e-mail: [sp13@edukacja.czestochowa.pl] lub nr telefonu: [ 34 3628633]. Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo  żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH I UCZNIÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU UCZNIA ZE SZKOŁY
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UTRWALENIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 
DEKLARACJA KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA I ODPŁATNYCH GODZIN WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

Przejdź do treści